Algemene voorwaarden Alternativ B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ALTERNATIV B.V.

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alternativ B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34115777, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (3632 VA) Loenen aan de Vecht aan de Oud Over 17 (hierna: “Alternativ”) en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34115777.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

 1. Alternativ: de vennootschap omschreven in de aanhef optredend als opdrachtnemer en/of verkoper, die als bedrijfsactiviteit heeft het leveren van meubelen aan bedrijven, het ontwerpen van en/of het adviseren ten aanzien van (kantoor)inrichting en het uitvoeren van (inrichtings)projecten ten behoeve van bedrijven, alles in de ruimste zin van het woord. De door Alternativ te leveren zaken en diensten geschieden uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden.
 2. Klant: opdrachtgever en/of koper (niet-consument), handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Alternativ zich verbindt roerende zaken en/of diensten te leveren aan de Klant, waarbij de Klant zich verbindt daarvoor een vergoeding in geld te betalen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en verbintenissen die voortvloeien uit de Overeenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op verbintenissen die voortvloeien uit precontractuele rechtsbetrekkingen. Deze algemene voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing ten behoeve van derden die door Alternativ worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen plaatsvinden wanneer partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Alternativ worden gewijzigd. Alternativ zal de Klant tijdig omtrent wijzigingen van de algemene voorwaarden informeren.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, behalve in het geval dat Alternativ deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

Artikel 3 Het tot stand komen van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Alternativ, ongeacht of deze bij speciale offerte, in advertenties, of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend,.
 2. Het aanbieden van catalogi en prijsoffertes heeft als oogmerk het informeren van cliënten en bindt Alternativ in geen enkel geval, behoudens het geval dat partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging van Alternativ door de Klant. De Overeenkomst kan ook op een andere wijze door de Klant worden bevestigd, waaronder begrepen een bevestiging per fax en/of per e-mail. De Klant kan de Overeenkomst en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Alternativ ook bevestigen per telefoon gevolgd door een schriftelijke (opdracht)bevestiging van Alternativ.
 4. Alle overeenkomsten, daaronder begrepen de overeenkomsten die door al dan niet in dienst van Alternativ zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, binden Alternativ eerst nadat deze door de directie van Alternativ of door een haar daartoe uitdrukkelijk gemachtigde schriftelijk aan de Klant zijn bevestigd.

Artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien de Klant nadat partijen de Overeenkomst hebben gesloten, in de uitvoering van de Overeenkomst door Alternativ wijzigingen wil aanbrengen, dient hij dit tijdig en schriftelijk aan Alternativ ter kennis te brengen. Indien de wijzigingen voornoemd mondeling of telefonisch worden doorgegeven, is het risico van de uitvoering hiervan voor rekening van de Klant. Overigens staat Alternativ te allen tijde vrij een wijziging niet door te voeren.
 2. Indien de wijzigingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel een verandering in de prijs te weeg brengen, heeft Alternativ het recht om deze aan de Klant door te berekenen.


Artikel
5 Eigendomsvoorbehoud en aflevering

 • De zaak is voor rekening en risico van de Klant vanaf het moment van aflevering door Alternativ of door de ten behoeve van Alternativ ingezette hulppersonen aan de Klant, zelfs al is de eigendom van de zaak alsdan nog niet overgedragen. Derhalve blijft Klant na aflevering de koopprijs verschuldigd, ongeacht het tenietgaan of de achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan Alternativ kan worden toegerekend.
 • Dezelfde regeling als vermeld in het vorige lid geldt vanaf het ogenblik, waarop de Klant in verzuim is met een handeling waarmee hij aan de aflevering moet meewerken.
 • Door Alternativ van de Klant ontvangen zaken blijven voor risico van de Klant, behoudens het geval dat de aflevering ertoe strekte dat Alternativ de eigendom van de betreffende zaak zou verwerven. In voornoemd geval is de zaak voor risico van Alternativ vanaf het tijdstip van ontvangst door Alternativ.
 • De eigendom van de aan de Klant door Alternativ afgeleverde zaken wordt aan Alternativ voorbehouden zolang de Klant niet volledig aan zijn verschuldigde tegenprestatie(s) heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, voor alle krachtens enige overeenkomst met Alternativ geleverde of af te leveren zaken of voor krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden. Dit alles met inbegrip van hetgeen de Klant in verband met het tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst verschuldigd mocht worden. In alle gevallen gaat de eigendom op de Klant over, zodra de Klant aan al zijn verplichtingen jegens Alternativ heeft voldaan.
 • De Klant mag de met eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering aan derden verkopen en afleveren. Buiten dit geval is de Klant gehouden de met eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar en individualiseerbaar eigendom van Alternativ te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond volledig opeisbaar, onverminderd alle overige rechten van Alternativ.
 • Alternativ is hierbij door de Klant onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De Klant dient hiertoe diens volledige medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000, – per dag dat deze hiermee in gebreke blijft onverminderd het recht van Alternativ op volledige schadevergoeding. Door de terugneming van de zaken door Alternativ wordt de Overeenkomst niet ontbonden, tenzij Alternativ dit aan Klant heeft medegedeeld.
 • In het voorkomende geval dat de Klant de met eigendomsvoorbehoud bezwaarde zaken verkoopt of vervreemdt, een en ander als is bepaald in lid 5 van dit artikel, ontstaat een vordering ten behoeve van Alternativ op de Klant die gelijk is aan de waarde van voornoemde zaken, dan wel het nog openstaande deel van de vordering. Ten aanzien van deze vordering is de Klant verplicht op eerste verzoek van Alternativ aanvullende zekerheid te stellen door vestiging van een pandrecht ten behoeve van Alternativ op de door de Klant verkregen tegenwaarde in liquiditeiten, dan wel door vestiging van een pandrecht op de vordering(en) van de Klant op derden of anderszins.
 • Het is de Klant niet toegestaan om ten behoeve van derden beperkte rechten te vestigen op zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Alternativ rust. In het voorkomende geval dat een derde ten onrechte een beperkt recht op zaken belast met het eigendomsvoorbehoud van Alternativ gevestigd heeft, is de Klant verplicht Alternativ hiervan terstond op de hoogte te brengen. De Klant is alsdan tevens verplicht de derden op de hoogte te brengen van het eigendomsvoorbehoud ten voordele van Alternativ en van het aldus wegens beschikkingsonbevoegdheid niet geldige beperkte recht van de betreffende derde.

Artikel 6 Wijze en tijdstip van levering

 • Door verkoper aan Klant opgegeven levertijden zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen. De enkele overschrijding van de overeengekomen levertijd levert geen verzuim van Alternativ op. Het afleveradres c.q. de losplaats moet goed bereikbaar zijn voor de transportmiddelen, die voor de leveranties gebruikelijk zijn.
 • Alternativ is gerechtigd bestellingen in gedeelten af te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • In het voorkomende geval dat de Klant de zaken geheel of gedeeltelijk koopt met de bedoeling de zaken weer te verkopen, wordt de Klant als koper c.q. wederverkoper beschouwd. Zaken, die worden verkocht aan de Klant c.q. wederverkoper worden geleverd in de opslagplaats van de Klant.
 • Alternativ is te allen tijde vrij in de keuze van de transportmiddelen, indien is overeengekomen dat het transport voor rekening en risico van Alternativ komt.

De Klant c.q. wederverkoper is zelf verantwoordelijk voor de installatie en assemblage van de zaken bij de cliënten van de Klant c.q. wederverkoper. De assemblage en de installatie voornoemd dienen te worden verricht conform de door Alternativ gegeven professionele normen en instructies, waarvan de Klant wordt verondersteld op de hoogte te zijn.

Artikel 7 Prijzen

 1. De door Alternativ opgegeven prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. In het geval dat partijen zijn overeengekomen dat Alternativ de zaken aan de Klant levert en bij de Klant installeert, zijn de levering en de installatie van de zaken bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen.
 4. Alternativ is gerechtigd om de Klant voorrijkosten in rekening te brengen, indien en voor zover partijen dit bij het sluiten van de Overeenkomst hebben afgesproken.
 5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen, premies in de ruimste zin van het woord, of andere factoren die de hoogte van de tarieven voor de door Alternativ geleverde zaken bepalen, een wijziging ondergaan, is Alternativ gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, tenzij de Klant en Alternativ hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 6. In het geval de prijzen door Alternativ worden aangepast en leiden tot meer dan 5 % verhoging van de oorspronkelijke prijs is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 Zekerheidstelling

 1. Alternativ heeft het recht om alvorens aan te vangen met de levering van de zaken, te verlangen dat de Klant genoegzame zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen.
 2. Indien de in het eerste lid van dit artikel genoemde zekerheid niet of niet genoegzaam is gesteld of blijkt dat de rechtsvorm van de Klant is gewijzigd, is Alternativ gerechtigd tot opschorting van de levering van de zaken dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst over te gaan, waarbij de Klant verplicht is de kosten voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden volledig te voldoen.
 3. Tenzij anders wordt overeengekomen, dient de Klant 50 % van de koopsom bij het sluiten van de Overeenkomst vooraf te voldoen, de Klant dient 40 % van de koopsom bij de aflevering te voldoen en de resterende 10 % van de koopsom dient door de Klant binnen acht dagen na levering te worden voldaan.

Artikel 9 Betaling

 • Betaling door de Klant dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden hetzij contant, hetzij binnen acht dagen na de factuurdatum, tenzij anders wordt overeengekomen. Betaling dient te geschieden in Nederlands wettig betaalmiddel door middel van overmaking ten gunste van een door Alternativ aan te wijzen bankrekening.
 • De Klant is, indien betaling door hem uitblijft, door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, in verzuim. Het verzuim treedt in zonder dat Alternativ de Klant in gebreke hoeft te stellen.
 • Met ingang van de datum waarop het verzuim intreedt, is de Klant de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het onbetaalde bedrag, dan wel over de redelijkerwijs te bepalen waarde van de prestatie ten aanzien waarvan de Klant in verzuim is. Alternativ is alsdan gerechtigd vanaf de vervaldag de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Alternativ is in dat geval gerechtigd levering van de zaken aan de Klant te schorsen, onverminderd de overige hem toekomende rechten.
 • Alternativ is gerechtigd tussentijds voor de reeds geleverde zaken verrichtte werkzaamheden te declareren, waarbij in beginsel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling geëist kan worden.
 • Indien betaling van de koopprijs in termijnen is toegestaan, is de Klant bij niet tijdige betaling van een of meer termijnen in gebreke. Indien het geval als genoemd in de vorige volzin zich voordoet, wordt het nog verschuldigde totaalbedrag c.q. de resterende termijnen direct opeisbaar.
 • De door de Klant gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van de kosten, dan van de rente en vervolgens van de oudste schuld ongeacht het geval dat de opdrachtgever een andere titel aan de betaling heeft gegeven.
 • Alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Alternativ maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Klant, met een minimum van € 500, -.

Artikel 10 Toerekenbare tekortkoming en ontbinding

 1. De Overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring van Alternativ op het tijdstip, waarop de Klant niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf stillegt of liquideert of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of op het tijdstip waarop ten aanzien van koper, natuurlijk persoon, de wet Sanering Natuurlijke Personen van toepassing is of deze komt te overlijden, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding van deze Overeenkomst worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar en is de Klant aansprakelijk voor de door Alternativ geleden schade.

Artikel 11 Niet-toerekenbare tekortkoming

 1. De in artikel 6 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Alternativ door niet- toerekenbare tekortkoming is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Van niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Alternativ is onder meer sprake, indien Alternativ na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, weersomstandigheden, transportbelemmeringen, misoogst, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van koper, Alternativ als bij derden, van wie Alternativ de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, ziekte van personeel en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Alternativ ontstaan.
 • In het geval dat niet-toerekenbare tekortkoming zich voordoet, meldt Alternativ dit onmiddellijk aan de Klant. Partijen treden met elkaar in overleg met betrekking tot de te nemen maatregelen ter voorkoming van onnodige onkosten.
 • Indien door niet-toerekenbare tekortkoming de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Alternativ als de Klant bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft Alternativ slechts recht op vergoeding van de door hem tot dan gemaakte kosten.
 • Indien de niet-toerekenbare tekortkoming intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Klant, indien door niet- toerekenbare tekortkoming de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de Overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Alternativ terug te zenden voor rekening en risico van de Klant, indien de Klant kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de Klant niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende zaken.

Artikel 12 Garantie

 • Alternativ garandeert aan de Klant dat de door haar na te komen verplichtingen met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en deskundigheid worden betracht.
 • Indien de door Alternativ verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door deze derde wordt verstrekt.
 • Eventuele geschillen tussen Alternativ en de Klant over de kwaliteit van de geleverde zaken of uit andere hoofde door de Klant ingediende reclames geven de Klant geen recht om de betaling aan Alternativ op te schorten.
 • De garantie op de geleverde zaken geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:
 1. ondeskundige behandeling;
 2. ondeskundige toepassing;
 3. het nalaten van deugdelijk onderhoud;
 4. het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze zaken vallen;
 5. het niet opvolgen van instructies van Alternativ en/of een derde.
 • Indien de installatie van de zaken op kosten van Alternativ worden verricht, geldt de garantie ten aanzien van eventuele installatiegebreken slechts voor zover zij aan het handelen van de desbetreffende installateur kunnen worden toegerekend. Het verrichten van handelingen ten aanzien van voornoemde zaken door een ander dan een door Alternativ erkende installateur valt niet onder de garantie.
 • De Klant wordt geacht de zaken en de eventuele installatie daarvan te hebben aanvaard, indien hij niet binnen 48 uur na de levering van de zaken of de eventuele installatie daarvan schriftelijk en deugdelijk gedocumenteerd bezwaar heeft gemaakt.
 • Indien de aan de Klant geleverde zaken gebrekkig blijken te zijn ten gevolge van fabricagefouten heeft de Klant recht op herstel van het betreffende gebrek, vervanging van de afgeleverde zaak of dienst, dan wel op de restitutie van de ter zake betreffende prestatie, of de waarde daarvan, mits de Klant dit tijdig schriftelijk en deugdelijk gedocumenteerd aan Alternativ heeft gemeld. De keuze tussen de verschillende in de vorige volzin genoemde tegemoetkomingen is aan Alternativ.
 • Klachten wegens zichtbare gebreken, non- conformiteit of installatiegebreken dienen door de Klant binnen een termijn van 48 uur nadat de zaken zijn afgeleverd en/of geïnstalleerd schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Eventuele verborgen gebreken dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen 48 uur nadat deze door de Klant zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te zijn aan Alternativ bekend te worden gemaakt. In het geval dat Alternativ voor deze gebreken aansprakelijk is, is zij slechts gehouden om de gebreken kosteloos te herstellen.
 • De Klant kan geen beroep (meer) doen op een garantie zoals omschreven in dit artikel, nadat een termijn van 3 maanden na aflevering van de zaken is verstreken.
 • Alternativ is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden.
 • Het in dit artikel omschreven recht op garantie kan slechts door de Klant jegens Alternativ geldend worden gemaakt, indien de Klant jegens Alternativ aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Alternativ verbindt zich jegens de Klant om de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de Overeenkomst omschreven.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de Overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen, van welke aard dan ook, – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Alternativ en de Klant mochten ontstaan, worden beslecht – onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie – door de bevoegde rechter te Amsterdam.
logo alternativ
Oud Over 17
3632 VA Loenen aan de Vecht